Categories
News

ธนาคารเกาหลีใต้เหยียดคนต่างชาติหลังไม่ยอมเปิดบัญชีให้

ธนาคารท้องถิ่นแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ปฏิเสธการเปิดบัญชีให้กับชาวต่างชาติคนหนึ่ง โดยอ้างว่ามีชื่อยาวเกินไป และระบบของธนาคารรองรับได้เพียง 20 ตัวอักษรเท่านั้น ธนาคารแห่งนี้เผยว่าในอนาคตอาจเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงระบบหรือนำระบบที่ทันสมัยกว่านี้มาใช้งาน แต่การปรับปรุงระบบก็จะสร้างต้นทุนเพิ่มให้ธนาคารด้วยเหตุนี้ทำให้คนต่างชาติคนดังกล่าวยื่นคำร้องเรียน

ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเกาหลีใต้ก็มีมติออกมาว่าการกระทำดังกล่าวของธนาคารเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าวก็ระบุว่า การกระทำนี้ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติโดยตรง แต่เป็นการเลือกปฏิบัติทางอ้อม ที่ทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้รับความเสียหหายมันไม่ยุติธรรมที่จะจำกัดความยาวของชื่อนามสกุลเมื่อเปิดบัญชีธนาคาร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเกาหลีใต้ ระบุ